Thông tư 08/2013/TT-BNV cuả Bộ Nội vụ về nâng lương

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 08/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 21/07/2013
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Xem văn bản Xem Online
Tải về