Trường THPT Phan Đăng Lưu tổ chức học Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/HU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”, ngày 22/01/2018, Chi bộ trường THPT Phan Đăng Lưu đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động trong nhà trường

Về tham gia tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng có đồng chí Hoàng Kiên Cường, ủy viên Ban thường vụ, Trưởng  Ban tuyên giáo Huyện ủy.

Đ/c: Hoàng Kiên Cường, ủy viên Ban thường vụ,Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

      Việc  học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng  giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Trong thời gian học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 6  khóa XII với những nội dung sau:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng, khóa XII về  “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng, khóa XII về  “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập”.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng, khóa XII về  “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng, khóa XII về  “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tập thể Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động  tham gia học Nghị quyết

     Trong quá trình học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nghiêm túc, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày và tiếp thu được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sau khi được quán triệt, tuyên truyền toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã viết bài thu hoạch cá nhân.