Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Thông tư, Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng giáo viên
03/2013/TT-BNV 21/06/2021 Thông báo, Thông tư, Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013 của Bộ nội vụ về nâng bậc lương
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông báo, Thông tư, Thông tư 20/2019 bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định 30/2008
08/2013/TT-BNV 21/07/2013 Thông tư, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên