Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/2013/TT-BNV 21/06/2021 Thông báo, Thông tư, Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013 của Bộ nội vụ về nâng bậc lương
QĐ số 26/QĐ-TrPĐL 06/02/2021 Quyết định, Thông báo, Quyết định 26/QĐ-TrPĐL của trường THPT Phan Đăng Lưu, tỉnh Đăk Lăk về quy chế nâng lương trước hạn
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông báo, Thông tư, Thông tư 20/2019 bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định 30/2008
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo,
1013/TB-BGDĐT 22/12/2017 Thông báo,